Новости Centras

Новости Сентрас

18.01.2023

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

1

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Общее собрание акционеров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы

2

дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента

16.01.2023

 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

 

 

время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

с / басталу / from (HH:MM)

11:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

ул.Манаса, 32А

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны

Манас көшесі 32А

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

О прекращении полномочий члена Совета директоров, об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау және Директорлар кеңесі мүшесіне қызмет атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен мерзімін айқындау туралы. оның міндеттері туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Прекратить 16 января 2023 года полномочия члена Совета директоров Камарова Т.К. в связи с поступившим от него заявлением о выходе из состава Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз». Избрать Амирбекова М.Б. членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 17 января 2023 года, на неопределенный срок - до прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение и компенсацию за исполнение Амирбековым М.Б. полномочий члена Совета директоров не устанавливать.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

2023 жылғы 16 қаңтарда Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Қ.Қамаровтың өкілеттігі тоқтатылсын. «Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шығу туралы өтінішіне байланысты. Әмірбеков М.Б. «Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2023 жылғы 17 қаңтардан бастап белгісіз мерзімге – директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі тоқтатылғанға дейін. Әмірбеков М.Б. орындағаны үшін сыйақы және өтемақы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері белгіленбейді.

5

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

 

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

 

1

место нахождения

 

орналасқан жері

 

2

наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

 

3

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

 

4

форма реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың нысаны

 

5

условия реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың шарттары

 

6

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

 

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

 

Top