Новости Centras

Новости Сентрас

21.12.2017г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает о принятом Единственным акционером Общества решении об утверждении "Положения о Совете директоров АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

утвердить Положение о Совете директоров
АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ерепсесінің жаңа редакциясын бекіту

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

Top