Новости Centras

Новости Сентрас

17.01.2018г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает о внесении изменений в проспект выпуска объявленных акций АО "Сентрас Секьюритиз" (согласно решению Совета директоров Общества от 09.01.2018г.).

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

22.

Информация об изменении в проспект выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат

A

Подлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг

Нет

 

Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулары, уәкілетті органмен тіркелуіне жатады ма?

Жоқ

 

1

дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

 

 

акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістерді уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні

 

2

сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"

акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістердің сканерленген көшірмесі 

Электрондық есептлілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)

Ссылка на сканированную копию документа

Top