2020 год

Выписка из Протокола Совета директоров от 21.05.2020г.

Выписка из Протокола Совета директоров от 17.04.2020г.

Выписка из Протокола Совета директоров от 27.02.2020г.

 

                                                    22 мая 2020 года

 Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

24.

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

1

Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

21.05.2020

 

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні

 

2

сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

Избрание членов Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

"Сентрас Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау

3

при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:     

-

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:

-

1

 объем неисполненных обязательств, тенге

 

 

орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге

 

2

причина неисполнения обязательств

 

міндеттемелерді орындамау себептері

 

3

национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций

 

 

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

 

4

вид облигаций

 

облигациялардың түрі

 

5

количество размещенных облигаций

 

 

орналастырылған облигациялардың саны

 

6

размер купонной ставки

 

 

купон мөлшерлемесінің мөлшері

 

7

дата дефолта

 

 

дефолт күні

 

8

сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге

 

 

купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге

 

9

сумма задолженности по основному долгу, тенге

 

 

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге

 

10

остаток неурегулированного долга, тенге

 

 

реттелмеген борыш қалдығы, теңге

 

 

                                                          22 мая 2020 года

 Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

5

Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Совет директоров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Директорлар кеңесі

2

дата принятия решения

21.05.2020

 

шешім қабылданған күн

 

3

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров

1. Разместить 205 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», посредством их реализации  единственному акционеру АО «Сентрас Секьюритиз» - в целях исполнения Решения единственного акционера  Общества от 20 мая 2020 года.  2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000  тенге,  всего на сумму 205 000 000 тенге. 3. Поручить Председателю Правления Общества подать в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу ТОО «Сентрас Инвест» в количестве 205 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 205 000 000 тенге для увеличения уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз».

директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)

1. "Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 205 000 жай акцияларын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған 5,000,000 жай акциялар ішінде, оларды «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жалғыз акционеріне сату арқылы, Компанияның 2020 жылғы 20 мамырдағы шешімін орындау үшін орналастырыңыз.
2. Осы шығарылымның бір акциясына орналастыру бағасы 205 000 000 теңгені құрайтын 1000 теңге бағасын белгілеңіз
3. Қоғамның Басқарма Төрағасына «Сентрас Секьюритиз» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту мақсатында «Сентрас Секьюритиз» АҚ құнды қағаздарын есептен шығару туралы бұйрықты «Сентрас Инвест» ЖШС-не 205 000 000 теңге мөлшеріндегі «Сентрас Секьюритиз» АҚ-тың 205,000 жай акциялары мөлшеріндегі «Сентрас Инвест» ЖШС-не тапсыру туралы нұсқау беру.

4

вид размещаемых (реализуемых) акций

Простые

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі

Жай

количество размещаемых (реализуемых) акций

205 000

 

орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны

 

5

способ размещения

реализация

орналастыру тәсілі

сату

 

 

 

 

 

6

цена размещения (реализации), тенге

1000

 

орналастыру (өткізу) бағасы, теңге

 

 

 

 

 

7

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

 

30 января 2020 г.

  Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

2

Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента

Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

1

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Совет директоров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Директорлар кеңесі

2

дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)

29.01.2020

 

шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)

 

2

наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен

Исполнительный орган

құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы

Атқарушы орган

 

состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:

5

 

эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні

 

3.1

1

1. Суть изменения

Исключен

    Өзгерістердің мәні

Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Камаров Талгат Каирбекович

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Камаров Талгат Каирбекович

4. Должность должностного лица

Председатель правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

Басқарма төрағасы

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3.2

1

1. Суть изменения

Исключен

    Өзгерістердің мәні

Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Акинов Мурат Ержанович

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Акинов Мурат Ержанович

4. Должность должностного лица

заместитель председателя правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

Басқарма төрағасының орынбасары

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3.3

1

1. Суть изменения

Избран, назначен

    Өзгерістердің мәні

Сайланды, болып тағайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Акинов Мурат Ержанович

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Акинов Мурат Ержанович

4. Должность должностного лица

председатель правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

Басқарма төрағасы

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3.4

1

1. Суть изменения

Исключен

    Өзгерістердің мәні

Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Алмерекова Айнур Адилбаевна

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Алмерекова Айнур Адилбаевна

4. Должность должностного лица

начальник управления риск менеджмента - член правления

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

Тәуекелдерді басқару бөлімінің бастығы  - Басқарма мүшесі

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3.5

1

1. Суть изменения

Избран, назначен

    Өзгерістердің мәні

Сайланды, болып тағайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Алмерекова Айнур Адилбаевна

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Алмерекова Айнур Адилбаевна

4. Должность должностного лица

заместитель председателя правления, член правления, директор департамента риск-менеджмента

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

Басқарма төрағасының орынбасары, басқарма мүшесі, тәуекелдерді басқару департаментінің директоры

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

4

состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента

4

 

эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы

 

1

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Акинов Мурат Ержанович

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Акинов Мурат Ержанович

2

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Алмерекова Айнур Адилбаевна

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Алмерекова Айнур Адилбаевна

3

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Даулетов Калмас Даулетович

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Даулетов Калмас Даулетович

4

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Меланич Маржан Сериккановна

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Меланич Маржан Сериккановна

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

 

Top